Obchodné podmienky

Dodacie podmienky
Dodávky objednaného tovaru sú uskutočňované podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-10 pracovných dní od odoslania e-mailu o prijatí objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Za splnenie dodávky sa považuje odovzdanie objednaného tovaru prepravcovi, ktorý Vám ho doručí. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie výrobku (ak si to výrobok vyžaduje).
Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

Ochrana osobných údajov
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko,
e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
Internetový obchod www.superbenek.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Platobné podmienky
Platbu je možné uskutočniť nasledovne:

•    Pri dodávke na dobierku- za tovar zaplatíte v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky na pošte alebo kuriérovi

•    V hotovosti osobne pri prevzatí tovaru v Banskej Bystrici po predchádzajúcom dohovore

 Povinnosti kupujúceho:
•    Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
•    Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám na: reklamacie@superbenek.sk

Povinnosti predávajúceho:
•    Dodanie druhu a množstva tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
•    Dodanie tovaru, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Za čo nezodpovedáme?
 
•    Za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou, alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa
•    Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou
•    Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
•    Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.  
•    Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru.

Spôsoby objednania tovaru

-   Priamo na stránke www.superbenek.sk

Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
V súlade so zákonom máte pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu za nasledujúcich podmienok:
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
tovar nesmie byť použitý
tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
zašlite spolu s tovarom aj kópiu dokladu o kúpe (faktúra) a číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.

Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Neposielajte tovar na dobierku, nebude prevzatý !!!!!!
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Nevracia sa cena dopravného. Navrátená bude iba čiastka za samotný tovar.
V prípade nevyzdvihnutia zásielky si  vyhradzujeme právo vyúčtovať zákazníkovi obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške.

Záruky a reklamácie
 
Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená zlým skladovaním, nesprávnym použitím.
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu reklamacie@superbenek.sk. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O výsledku reklamácie informujeme prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Reklamovaný tovar musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s tovarom, alebo pri nevhodnom uskladnení tovaru u zákazníka.
Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na svoje náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.
Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením zo strany kupujúceho predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal.
Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.
Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve.

Zrušenie objednávky
Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:
 
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od prijatia e-mailovej správy o prijatí objednávky. Po prijatí e-mailovej správy o prijatí objednávky je zrušenie objednávky možné iba v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
•    Ak nebolo možné odoslať správu o prijatí objednávky (chybne uvedená e-mailová adresa, telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
•    Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Cena za tovar

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Užívateľské zľavy sa nevzťahujú na tovar, ktorý už je v akcii!
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Prevádzkovateľ internetového obchodu
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.superbenek.sk a zároveň predávajúcim je:

BENOX s.r.o.
Stavebná 23D
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36049221
IČ DPH: SK2021584345
Tel. č./fax:048/411 61 66 (Po-Pia 8:00-16:00)   E-mail: info@superbenek.sk , reklamacie@superbenek.sk (nonstop)


Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.superbenek.sk

Newsletter Ak máte záujem o zasielanie informácií zadajte Váš e-mail.

Prihlásenie
Zabudol som heslo
Super Benek